Zalo Mellori


  Edit


   Stopwatch E1656988378404

   Xây dựng app mobile Stopwatch sử dụng ReactJS Component

   This project was bootstrapped with Create React App.

   Học viên: Nguyễn Mai Quốc Hưng

   Instruction

   Clone the project
   				
   					git clone git@github.com:briankhdo/react-stopwatch.git
   				
   			
   Install dependencies
   				
   					npm install
   				
   			
   Start the app
   				
   					npm start
   				
   			

   Screenshot

   Xem thông tin chi tiết bài làm của học viên Nguyễn Mai Quốc Hưng trên Github tại đây.