Zalo Mellori


  Edit


   Chat

   Xây dựng Messenger App sử dụng ReactJS Component

   This is a Next.js project bootstrapped with create-next-app.

   Học viên: Phạm Quang Nguyên

   Instruction

   Getting Started

   First, run the development server:

   				
   					yarn install
   
   yarn dev
   				
   			

   It will start on port 3000

   Xem thông tin chi tiết bài làm của học viên Phạm Quang Nguyên trên Github tại đây.