Yarn là một JavaScript package manager được xây dựng bởi Facebook, Google, Exponent và Tilde để giải quyết những vấn đề mà các team này gặp phải với NPM. Yarn thực hiện các công việc với tốc độ rất nhanh, bảo mật cao và đáng tin cậy nên nhận được khá nhiều phản hồi tốt từ lập trình viên. Dưới đây là cheatsheet tất cả các thao tác với Yarn để giúp bạn có thể nâng cao hiệu suất, giảm thời gian cài đặt và khắc phục các lỗi về bảo mật.

Migrating from npm

Khởi động Yarnyarn
Thay đổi Angular CLI để sử dụng yarnng set –global packag­eMa­nag­er=yarn

Cài đặt Packages

Cài đặt package, update file packag­e.json và file yarn.lockyarn add <pa­cka­ge-­nam­e>
Install a specific version of a package, update the packag­e.json và yarn.lock filesyarn add <pa­cka­ge-­nam­e>@­<ve­rsi­on-­num­ber>
Thêm một dependency mới trong Yarn đến devyarn add <pa­cka­ge-­nam­e> –dev
Cài đặt một package trên toàn cầuyarn global add <pa­cka­ge-­nam­e>
Nhận thư mục global cacheyarn cache dir
Khôi phục Packages ở packag­e.jsonyarn install

Gỡ Packages

Gỡ cài đặt, xóa khỏi pack.json, xóa khỏi yarn.lockyarn remove <pa­cka­ge-­nam­e>
Gỡ global packageyarn global remove <pa­cka­ge-­nam­e>
Làm sạch khỏi yarn cacheyarn cache clean

List Packages

Liệt kê các packages được applic­ation sử dụng mà không có depend­enciesyarn list –depth 0
Liệt kê các packages được applic­ation sử dụng có depend­enciesyarn list
Liệt kê các packages được cài đặt ở globalyarn global ls
Lấy info về packageyarn info <pa­cka­ge-­nam­e>
Tại sao package cần thiết?yarn why <pa­cka­ge-­nam­e>

Xác thực Packages

Xác thực package depend­enciesyarn check
Xác thực kiểm tổng packageyarn check –inte­grity

Nâng cấp Packages

Hiển thị các gói hết hạnyarn outdated
Nâng cấp package đến version cuối cùngyarn upgrade <pa­cka­ge-­nam­e>
Nâng cấp package đến version đặc biệtyarn upgrade <pa­cka­ge-­nam­e>@­<ve­rsi­on-­num­ber>
Nâng cấp global packageyarn global upgrade <pa­cka­ge-­nam­e>

Proxy

yarn config set proxy http:/­/us­ern­ame­:pa­ssw­ord­@yo­urp­rox­yse­rve­r:8080/
yarn config set https-­proxy http:/­/us­ern­ame­:pa­ssw­ord­@yo­urp­rox­yse­rve­r:8080/

Yarn là một bước cải tiến mới so với npm. Đây là một công cụ hiệu quả giúp lập trình viên quản lý package. Hy vọng với những thông tin bài viết cung cấp, bạn có thể hiểu và biết cách sử dụng Yarn thật hiệu quả nhé!