Zalo Mellori


  Edit


   Danh mục: October 13, 2020

   mat tran elearning thoi covid

   “Mặt trận” E-LEARNING thời COVID

   Dịch Covid khiến ngành giáo dục thay đổi, nhưng cũng là động lực thúc đẩy e-learning phát triển mạnh mẽ. Vậy ảnh hưởng của dịch bệnh đến elearning thế nào?